al contingut a la navegació Informació de contacte

Pedagogia

LA NOSTRA PEDAGOGIA

La Llar d’infants “Deu Pometes” d’Albesa està constituïda per una xarxa de relacions basades en la cordialitat, el respecte i la confiança mútua entre infants, educadors, famílies i entorn per tal d’aconseguir el clima afectiu i de benestar que necessita l’infant per al seu desenvolupament, creixement i aprenentatge.

Els trets d’identitat que ens defineixen i diferencien són:

 1. Donem importància a la vida quotidiana viscuda amb calma i alegría.
 2. Transmetem un ambient càlid, harmònic, familiar, segur i acollidor promovent la resolució de conflictes a partir del diàleg.
 3. Fomentem l’autonomia progressiva de l’infant respectant els ritmes de creixement individuals.
 4. Procurem la vinculació i el respecte amb l’entorn natural
 5. Disposem d’instal·lacions i espais segurs i adaptats a l’infant.
 6. Fomenten els hàbits saludables.
 7. Eduquem perquè els infants esdevinguin espavilats, actius, curiosos, positius, comunicatius i respectuosos.
 8. Ens guien principis de coeducació en raó de sexe
 9. Defensem els valors demòcrates en la gestió, funcionament i presa de decisions
 10. Transmetem els trets d’identitat catalans, la nostra cultura i tradicions en tots els aspectes i continguts culturals, valorant, també, la resta de cultures que formen part del nostre poble i  la nostra diversitat.

PRINCIPIS PEDAGÒGICS DE L’ETAPA INFANTIL

 1. La pràctica educativa en aquesta etapa ha d'afavorir i promoure, en col·laboració amb les famílies, el desenvolupament integral de l'infant, considerant-lo un ésser capaç, en un marc de seguretat, cura, afecte, confiança i benestar, des de la perspectiva del respecte als seus drets i el creixement de totes les seves potencialitats.
 2. Aquesta pràctica educativa s'ha de regir pels principis pedagògics següents:

a) Unes experiències d'aprenentatge globalitzades, significatives i funcionals, fonamentades en els interessos i necessitats dels infants, que fomentin, amb l'acompanyament educatiu, la presa de decisions i la capacitat d'aprendre per si mateixos, tot respectant els diferents ritmes evolutius. Aquestes experiències s'han de basar en el joc, l'experimentació i el moviment, i en contextos d'aprenentatge col·laboratius i emocionalment positius. S'han de dur a terme en un clima de respecte, tolerància i participació per potenciar l'autoestima de l'infant, els valors i unes relacions socials basades en la igualtat, l'equitat i el respecte a la diversitat.

b) Una transició positiva i propera des de l'entorn familiar a l'escola bressol i/o l'escola, així com la continuïtat entre cicles i entre etapes.

c) L'adquisició d'autonomia personal dels infants i l'elaboració d'una autoimatge positiva, equilibrada, igualitària i lliure d'estereotips discriminatoris.

d) L'atenció progressiva al desenvolupament afectiu, a la vivència emocional, al moviment i els hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, i a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de l'entorn.

e) El foment d'hàbits de promoció de la salut i el benestar, i de consum responsable i sostenible, partint de situacions properes i quotidianes.

f) La incorporació de la coeducació i l'educació afectivosexual per promoure el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere, i per afavorir la construcció d'una sexualitat positiva, igualitària i saludable.

g) El treball col·laboratiu del conjunt de les persones de referència dels infants en el centre, en el marc del projecte educatiu del centre, amb la finalitat d'aconseguir una acció educativa sòlida, dinàmica i corresponsable.

h) La priorització del joc dins la vida quotidiana com a font de benestar, gaudi, desenvolupament, aprenentatge i relacions, en el disseny dels espais, en l'organització del temps i en la preparació dels diferents materials.

OBJECTIUS GENERAL D’EDUCACIÓ INFANTIL

L'educació infantil ha de contribuir que els infants desenvolupin les competències específiques que els permetin

a) Conèixer el propi cos i el dels altres, adonant-se de les seves possibilitats, i progressar en el seu domini, el moviment i la coordinació.

b) Assolir progressivament seguretat afectiva i benestar emocional, i anar-se formant una autoimatge positiva i una imatge positiva dels altres

c) Anar adquirint autonomia en situacions quotidianes, resolent i superant nous reptes, de forma creativa.

d) Observar i explorar l'entorn proper, natural, social i cultural, amb una actitud de curiositat, indagació i respecte.

e) Comunicar-se i representar la realitat a través de diferents llenguatges i formes d'expressió.

f) Gaudir i relacionar-se positivament amb els altres en igualtat, conviure en la diversitat i adquirir progressivament hàbits de convivència i relació social.

g) Explorar l'ús del raonament matemàtic, la lectura i l'escriptura, la imatge, el moviment, el gest i el ritme, des de les situacions quotidianes i contextualitzades, i resoldre, organitzar, comprendre o comunicar aspectes de la realitat propera.

h) Desenvolupar actituds que fomentin la igualtat entre tots els gèneres, la salut, la cura, el consum responsable, els hàbits sostenibles i el respecte i la valoració de la diversitat.

i) Gaudir de l'aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se, plantejar i acceptar la crítica i progressar en l'aprenentatge d'una manera cada vegada més autònoma i estructurada.