al contingut a la navegació Informació de contacte

Vil·la romana de la Torre-Sulla

Les primeres noticies de la presència d’una vil·la en la partida de la Torresulla, remunten l’any 1961 quan, a partir del descobriment de la vil·la romana del Romeral, els Srs . Lluís Díez-Coronel  i Roderic Pita varen realitzar una campanya de prospecció arqueològica en el terme municipal d’Albesa. La noticia va ser publicada en el número XXIV (1962) de la revista Ampurias.

En la partida de la Torresulla, entre El Romeral y el núcleo urbano de Albesa, y a poco más  de 1 Km. aguas arriba de Albesa, en la margen izquierda del Ribagorçana, en tierra llana y en disposición parecida y paralela a El Romeral, de hallan los restos de otra villa romana. El mismo topónimo Sullà parece de origen latino. Queda a 2.500 m. aguas abajo del Romeral y a unos 1.500 m. aguas arriba de Albesa. En superficie se hallaron restos de construcción, de pavimentos romanos y de cerámica. En apariencia es de menos riqueza y abundancia que la del Romeral.

 La vil·la romana de la Torre Sullà, tal com la van denominar els seus descobridors, o Torresulla, com es coneix en l’actualitat, es localitza en la marge esquerra de la Noguera Ribagorçana, a poc més d’1  km  al NW d’Albesa, per damunt de l’actual traçat de la sèquia. Segons aquella primera descripció, la identificació de la Turresulla com a vil·la romana, es va fer a partir de la recollida superficial de restes arqueològiques: restes constructius, paviments en opus signinum (barreja de ceràmica i morter de calç) i fragments ceràmics. Donat que aquestes restes, per elles mateixes, poden pertànyer a una vil·la o bé a altres hàbitats d’època romana, fins que no es defineixin les seves característiques s’ha optat per identificar-la com a Establiment romà de la Torresulla. 

 A partir del seu descobriment, l’establiment de la Torresulla ha estat citat en moltes publicacions i reculls-inventaris dels jaciments romans a Lleida. El més curiós es que cada autor situava l’establiment de la Torresulla –no la partida- en un lloc diferent, des del mateix llit de la Noguera Ribagorçana fins la darrera coneguda que la situava a uns 500 metres de la seva ubicació real.

48324a_fe832852c2724c658cb15f927ff8a729.jpg

 No va ser fins l’any 1995 quan, amb motiu del  treball d’excavació endegat en la vil·la del Romeral, tant l’Ajuntament d’Albesa com la direcció del projecte del Romeral van  tractar de recuperar la situació exacte dels jaciments arqueològics d’època romana que, apart de la vil·la del Romeral, s’havien documentat l’any 1961: Romeral B, C i D; Cantaperdius, Camporrells i, naturalment, la Torresulla. En aquest moment es va poder comprovar que tots aquests jaciments no es trobaven en el lloc on el situaven les coordenades publicades. Així doncs, el Romeral B, C i D es van poder localitzar i posicionar correctament; pel que respecta a Cantaperdius, es va poder comprovar que la seva situació real, estava a uns 500 metres al nord del que marcaven les coordenades; aquest desplaçament ha fet que Cantaperdius passi a pertànyer al terme municipal de Castelló de Farfanya. Pel que respecta a Camporrells, en estar situat, segons les coordenades, en una finca privada, ha fet impossible confirmar la seva posició.

 Finalment, quant a la Torresulla, en aquell moment -1995- no es va poder establir, fora de tot dubte,  la seva ubicació. Amb tot, es va documentar la presència d’alguns fragments de ceràmica romana, en una parcel·la situada per sobre l’actual traçat de la sèquia d’Albesa, i a 1,5 km. del centre d’Albesa. Aquests escadussers fragments no permetien assegurar que  aquest lloc fos la Torresulla.

L’any 2010 es va realitzar una intervenció d’urgència per delimitar el jaciment, arran el descobriment fortuït d’estructures arqueològiques –principalment carreus en pedra sorrenca. Els treballs van confirmar la presència d’estructures i nivells arqueològics d’època romana, que semblaven confirmar que aquest lloc corresponia a la no localitzada Torresulla. A partir dels materials recuperats, es va poder datar el període d’ocupació  en els segles I i II dC.

Tenint en compte els treballs de delimitació, l’Ajuntament d’Albesa va procedir a l’adquisició de la parcel·la on van aparèixer les restes. L’any, 2013 l’Establiment de la Torresulla va ser declarat Bé Cultural d’ Interès Nacional (BCIL).

48324a_2bb06007f64047fc8157979e7f77cccb.jpg